home >   mediation >    

vraag & antwoord

Wat is mediation?

Het is een vorm van bemiddeling die steeds meer wordt gebruikt om conflicten en geschillen zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. De bemiddeling ligt in handen van een onafhankelijke, neutrale conflictbemiddelaar (de mediator). Deze beschikt over speciale vaardigheden om de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen en helpt partijen een eigen oplossing te vinden.

Wat zijn de voordelen?

Een conflict oplossen voor de rechter kan jaren duren. De methode is kostbaar, tijdrovend en neemt veel energie. Bij mediation kunnen partijen hun eigen oplossingen kiezen. De betrokkenheid en motivatie is hierdoor hoog. En daarom ook de kwaliteit van de oplossing. Mediation kan polarisatie voorkomen en vastgelopen relaties herstellen. Partijen richten zich op de toekomst en het vinden van een oplossing. De schuldvraag en verleden doen er niet toe. In Nederland wordt meer dan 80% van de mediations succesvol afgesloten.

Bij welke conflicten is mediation mogelijk?

Mediation kan bij bijna alle conflicten en geschillen succesvol worden toegepast. Veel voorkomend is bemiddeling bij arbeidsconflicten, onenigheid in teams en samenwerkingsverbanden, vastgelopen onderhandelingen, bezwaarschriftprocedures (overheid), burenruzie, echtscheiding en omgangsregelingen, afwikkeling van nalaten- schappen, letselschade en consumentenzaken. Maar er zijn nog veel meer toepassingsgebieden.

Is de werkgever in het voordeel? (arbeidsconflict)

Nee. Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen partijen. Werkgever en werknemer zoeken naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn. Bovendien, mediation vindt plaats op vrijwillige basis. Bij iedere vorm van dwang kan de zwakkere partij de mediation stoppen. De mediator ziet erop toe dat er geen ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend.

Wat zijn de voorwaarden?

Partijen moeten bereid zijn het conflict of geschil met een mediation op te lossen. Vrijwillige deelname is het uitgangspunt. Vertrouwelijk- heid is een andere belangrijke voorwaarde: wat tijdens de mediation aan de orde komt, is strikt geheim voor derden. Partijen moeten ook bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst te sluiten. De deelnemers verplichten zich de mediationregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) na te leven. Het NMI bewaakt de kwaliteit van de aangesloten mediators.

Hoe werkt het in de praktijk?

De mediaton start met een gesprek met ieder van de partijen afzonderlijk. Hier worden de problemen en belangen in kaart gebracht om te bekijken of mediation een oplossing zou kunnen brengen. Vervolgens vinden er onder leiding van de mediator gemeenschappelijk gesprekken plaats. De mediation eindigt met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Slaagt de mediation onverhoopt niet, dan krijgen partijen een officiële bevestiging hiervan.

Hoe lang duurt een mediation?

Dat hangt ervan af. Het aantal onderwerpen is bepalend. Maar ook de mate waarin en snelheid waarmee partijen elkaar kunnen vinden. Mediation van een arbeidskwestie duurt bijvoorbeeld gemiddeld 10-15 uur, zo'n 3-5 sessies. Tussen de sessies zit meestal enige tijd. Partijen kunnen dan rustig nadenken over gedane voorstellen en eventueel overleggen met familie of hun adviseurs.

Wie is deelnemer bij de mediation?

Mediation functioneert optimaal als partijen in strikte beslotenheid met elkaar in gesprek kunnen gaan. Om deze reden nemen in principe alleen de direct betrokkenen aan de gesprekken/ onderhandelingen deel. Wat tijdens de mediation over tafel gaat, blijft strikt geheim voor derden. Adviseurs en familie kunnen wel op de achtergrond een ondersteunende rol spelen.

Wat is de rol van de vakbond? (arbeidsconflict)

Mediation is gebaseerd op een open dialoog tussen de direct bij het conflict betrokken partijen. Om deze reden is het de werknemer en nièt de vakbond die deelneemt aan de mediation. De vakbond kan wel op de achtergrond een adviserende en ondersteunende rol vervullen. Een uitzondering hierop vormt de situatie dat een groep werknemers één partij is in hetzelfde geschil. In dat geval kan een afgevaardigde van de vakbond namens hen aan de mediation deelnemen.

Wat kost het?

In principe worden de kosten gelijk over de partijen verdeeld. In arbeidszaken nemen werkgever, de Arbo-dienst of verzekering soms 100% van de kosten voor hun rekening. Een rechtsbijstand- verzekering en rechtshulp vergoeden soms ook. Kijk hiervoor op www.juridischloket.nl Wij hanteren een uurtarief vanaf 150,- excl. 19% BTW - dit is afhankelijk van de aard van het conflict. Administratiekosten, en eventuele kosten van een externe vergaderlocatie (en reistijd) komen hier nog bij.

Wat gebeurt er na de mediation?

Partijen kunnen in hun afspraken een tijdstip voor evaluatie opnemen. Men kan ervoor kiezen deze evaluatie in bijzijn van de mediator te laten plaatsvinden. Het voordeel hiervan is, dat deze met de gemaakte afspraken bekend is. Zonodig kunnen partijen ook nakoming van de gemaakte afspraken via de rechter vorderen.

Kan ik nog naar de rechter?

Tijdens de mediation spreken partijen af geen juridische procedures tegen elkaar te voeren. Leidt de mediation niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gang naar de rechter nog steeds mogelijk. Er is één beperkende voorwaarde. Wat tijdens de mediation aan de orde is geweest - en daarvóór over en weer nog niet bekend was - kan/mag nooit in een gerechtelijk proces openbaar worden gemaakt.


Copyright ©2023 Rietra & Rietra. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer | Algemene Voorwaarden